top of page
Αναζήτηση

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠγ)

Τί είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας;


Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. -


Σε ποιόν απευθύνεται;

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα . Οι εξετάσεις για το ΚΠγ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.

​​

Υπάρχει αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς;

Οι εξετάσεις αυτές σχεδιάστηκαν με βάση τη διεθνή εμπειρία. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιούνται προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.Το ΚΠγ είναι έγκυρο όσο άλλα πτυχία ιδιωτικών φορέων;

Όσον αφορά στην επιστημονική του εγκυρότητα, ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εποπτεία των εξετάσεων έχει ανατεθεί σε Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους και εξειδικευμένους Πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Συγκεκριμένα, Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι τα ιδρύματα στα οποία ανατέθηκε η οργάνωση του συστήματος των εξετάσεων. Το ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για τις εξετάσεις του ΚΠΓ-Γαλλικά και ΚΠΓ-Ιταλικά, ενώ για τις εξετάσεις «ΚΠΓ Αγγλικά», «ΚΠΓ Γερμανικά», «ΚΠΓ Ισπανικά» και «ΚΠΓ Τουρκικά», είναι υπεύθυνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ωστόσο, στην πράξη, ενώ για τον ελληνικό δημόσιο τομέα το Κρατικό Πιστοποιητικό θεωρείται εξίσου έγκυρο με άλλα διπλώματα γλωσσομάθειας, δε μπορεί να ειπωθεί το ίδιο με βεβαιότητα για φορείς του εξωτερικού. Αν λοιπόν σκοπεύει ένας μαθητής να μετοικήσει σε ξένη χώρα, καλό θα είναι να βεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο πτυχίο αναγνωρίζεται και ότι δε χρειάζονται περαιτέρω ειδικές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Γιατί να επιλέξω το ΚΠγ έναντι άλλων πτυχίων;

Εμείς σαν γλωσσικό διδασκαλείο δεν παροτρύνουμε, ούτε όμως και αποτρέπουμε από την επιλογή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Ας δούμε όμως δύο διαφορές που έχει σε σχέση με την πλειοψηφία των υπόλοιπων εξεταστικών δομών.

α) Το ΚΠγ «συναγωνίζεται» άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης όμως δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δε συνεπάγεται οικονομικά οφέλη, αντί αυτού, υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, επομένως το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους είναι αρκετά χαμηλότερο από άλλων αντίστοιχων φορέων.

β) Το ΚΠγ έχει μια βασική δομική διαφοροποίηση στην πιστοποίηση. Οι εξετάσεις που προσφέρει είναι τρεις, και όχι έξι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει μία εξέταση για καθένα από τα ευρύτερα επίπεδα, Α, Β και Γ και ο υποψήφιος, ανάλογα με τη βαθμολογία του στην εξέταση, πιστοποιείται με το χαμηλότερο ή το υψηλότερο δίπλωμα. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που συμμετέχει στην εξέταση του επιπέδου Α, μπορεί είτε να αποτύχει, είτε να "περάσει" το Α1, είτε και να "περάσει" το Α2.

γ) Τέλος, το ΚΠγ παρουσιάζει και διαφορετική νοοτροπία στη συγκρότηση των θεμάτων και των ζητουμένων., πράγμα που δεν είναι απαραίτητα καλύτερο ή χειρότερο, επί αυτού όμως θα χρειαστεί να συζητηθούν οι παράμετροι για κάθε γλώσσα ξεχωριστά.

Πότε μπορώ να πάρω μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης;


Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο),

Ποιά είναι η δομή των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα 6 επίπεδα πιστοποίησης γίνονται με ενιαία, διαβαθμισμένα τεστ με εξαίρεση την τουρκική όπου οι εξετάσεις ΚΠΓ επιπέδου Γ1 διενεργούνται με μη διαβαθμισμένα τεστ. «Διαβαθμισμένο» τεστ σημαίνει ότι και τα 2 επίπεδα κάθε βαθμίδας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάζονται σε μια ενιαία εξέταση, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους ΚΠΓ, μέσα σε μία εξέταση, να δοκιμαστούν σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα πληρώνοντας μόνο το 1 επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πλέον εξετάσεις για τα επίπεδα Α1 + Α2, Β1+ Β2 και Γ1+ Γ2.

Βαθμολογία:

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ΚΠΓ, σε όλα τα επίπεδα είναι το 200, και η «βάση» το 60 για τα Α1, Β1, Γ1 και 120 για τα Α2, Β2, Γ2. Ελάχιστη βαθμολογία, 30% σε κάθε ενότητα.

Οι υποψήφιοι του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αξιολογούνται στην κατανόηση και παράγωγη, προφορικού και γραπτού λογού. Αξιολογούνται επίσης στην ικανότητα τους να μεταφέρουν πληροφορίες από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα την οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν.

Η εξέταση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Κάθε ενότητα του ΚΠΓ αποτελεί ένα τεστ το οποίο περιέχει κείμενα ή/και εικόνες που συνοδεύονται από μια σειρά ερωτημάτων (items) τα οποία είναι κάθε φορά προσαρμοσμένα σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας που προαναφέρθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αξιολογούμαστε στα έξης:

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση

  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση

  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση

Στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) μπορούν να πάρουν μέρος Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που ζουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ΚΠΓ είναι η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.867 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page