Πόσο καιρό θα μου πάρει να μάθω μια ξένη γλώσσα;

logo-cefr2.jpg

Μαθαίνοντας μία νέα γλώσσα

Σε κάποιο σημείο της ζωής μας, οι περισσότεροι έχουμε αναρωτηθεί πόσο χρόνο θα μας έπαιρνε για να μάθουμε μία γλώσσα ξεκινώντας από το μηδέν. Δεδομένου ότι η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου έχει σχεδόν πάντοτε πολύ στενά ορισμένο ελεύθερο χρόνο, αυτή η ερώτηση-ανησυχία είναι απόλυτα φυσικό να προκύπτει. Επειδή λοιπόν, και στο Verbum δεχόμαστε συχνά τέτοιου είδους απορίες, θα θέλαμε να δώσουμε μια όσο το δυνατόν σαφέστερη παρουσίαση του ζητήματος.
 

Η μαθητική διαδικασία σε οποιονδήποτε τομέα γνώσης δεν μπορεί να οριστεί με ομοιογενή τρόπο για όλους τους ανθρώπους. Ο χρόνος που χρειάζεται να αφιερωθεί σε αυτή εξαρτάται από τους παρακάτω βασικούς παράγοντες:

- Τον συνολικό χρόνο που αφιερώνουμε στην παρακολούθηση μαθημάτων. 

Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα μαθημάτων με κανονικό ή χαλαρό ρυθμό και άλλα που είναι πιο συμπυκνωμένα και εντατικά. Με βάση αυτήν τη διάκριση, ο μαθητής δέχεται λιγότερη ή περισσότερη πληροφορία ανά εβδομάδα, την οποία οφείλει να αφομοιώσει για να εξακολουθεί να μπορεί να δεχτεί την επόμενη νέα πληροφορία. 

- Τον τύπο μάθησης στον οποίο ανήκουμε. 

Παιδαγωγικές έρευνες έχουν από χρόνια δείξει  ότι κάθε άτομο έχει την τάση να μαθαίνει αποτελεσματικότερα μέσα από έναν ή περισσότερους τρόπους, εξ ου προκύπτουν και οι διαφορετικοί "τύποι μάθησης", στους οποίους όλοι μας μπορούμε να καταταχθούμε: οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός, ενδοπροσωπικός, διαπροσωπικός τύπος. Πολύ συχνά μπορεί να ανήκουμε σε πάνω από έναν τύπο. Το βέβαιο είναι ότι η απόκτηση νέας γνώσης μπορεί να γίνει αμεσότερη και πληρέστερη αν έχουμε συνειδητοποιήσει με ποιόν τρόπο μαθαίνουμε. Σε ένα ομαδικό τμήμα, αυτοί οι διαφορετικοί τύποι μάθησης συνήθως συνυπάρχουν. Για το λόγο αυτό, γίνεται προσπάθεια στα ομαδικά μαθήματα του Verbum να περιλαμβάνονται ποικίλες τεχνικές παρουσίασης του υλικού, ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατό περισσότερες μαθητικές ανάγκες. 

- Την ύπαρξη (ή μη) μαθητικών δυσκολιών.

Πέρα από τον τρόπο που ο καθένας μας επεξεργάζεται την πληροφορία και μαθαίνει, υπάρχει ένα ποσοστό από 4 ως 10% του συνολικού πληθυσμού που χαρακτηρίζεται από κάποια μορφή δυσλεξίας ή άλλου τύπου, διαπιστωμένες ή μη, μαθητικές δυσκολίες. Είναι θετικό ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια στην εκπαίδευση να αποσαφηνιστεί το ζήτημα, να κατανοηθεί και στη συνέχεια να αποκτήσουν οι άνθρωποι με τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες τα εργαλεία που ανταποκρίνονται στο δικό τους τρόπο μάθησης και να υπερπηδά τα εμπόδια που προκύπτουν από παραδοσιακούς και πιο μονοσήμαντους τρόπους εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες και δεν έχουν επιστημονικά ελεγχθεί, αλλά και δεν έχουν αντιμετωπιστεί, στο Verbum  παραπέμπουμε το μαθητή σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα αναγνωρίσουν με ακρίβεια την περίπτωση και θα χτίσουν ένα προσωπικό τρόπο αντιμετώπισης, παράλληλα με την εκμάθηση της νέας γλώσσας. 

- Τον χρόνο που αφιερώνουμε για τη μελέτη μας εκτός τάξης. 

Η ανάγκη για μελέτη εκτός τάξης είναι πάντοτε παρούσα και είναι απόλυτα βέβαιο ότι διευκολύνει, επιταχύνει και παγιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Μπορεί, ωστόσο, να ποικίλλει, σε συνδυασμό με παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω και διαφοροποιούν τη διαδικασία για κάθε μαθητή. 

- Τους στόχους που έχουμε θέσει για την εκμάθηση. 

Για παράδειγμα, έχοντας έναν πολύ χαμηλό στόχο στην εκμάθηση μιας γλώσσας, μπορεί να οδηγηθούμε τελικά να χάσουμε το ενδιαφέρον μας, ή να καταλήξουμε να μην αφιερώσουμε καθόλου χρόνο με πραγματική αφοσίωση και εγρήγορση, πιστεύοντας ότι ο στόχος μας θα επιτευχθεί χωρίς προσπάθεια. Άλλη περίπτωση μπορεί να είναι η ανυπαρξία σαφούς στόχου, που μπορεί να κάνει τη μαθητική διαδικασία να μοιάζει χαοτική και ανούσια. Τέλος, αν έχει τεθεί ένας στόχος που είναι υπερβολικά υψηλός ή ανεδαφικός στο χρονικό όριο που τον φανταζόμαστε, επίσης μπορεί να οδηγηθούμε σε αποθάρρυνση ή αίσθημα ματαίωσης. Στο Verbum εξαρχής φροντίσουμε να κατευθύνουμε το μαθητή να ορίσει τους δικούς του στόχους, που να είναι βιώσιμοι όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, το καταστάλαγμα της γνώσης, αλλά και την ρεαλιστική αντιστοιχία ανάμεσα στις απαιτήσεις του μαθήματος και τη διαθεσιμότητα του μαθητή να ανταποκριθεί σε αυτές. Οι στόχοι αυτοί μπορούν πάντοτε να αλλάξου στην πορεία, η σαφής θέσπισή τους όμως αποδεδειγμένα βοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

- Τη γνώση ή μη άλλων γλωσσών. 

Οι διάφορες γλώσσες του πλανήτη μας δεν είναι όλες εντελώς άσχετες μεταξύ τους, όπως και τα γεωγραφικά όρια των κρατών και οι πληθυσμιακές μεταβολές έχουν υπάρξει δυναμικές στη διάρκεια της Ιστορίας. Υπάρχουν λοιπόν ευρύτερες οικογένειες γλωσσών, οι περισσότερες ορισμένες από τη γλωσσολογική έρευνα. Στο εσωτερικό μιας οικογένειας, οι γλώσσες που την αποτελούν παρουσιάζουν μεγάλη συγγένεια μεταξύ τους. Μαθητές λοιπόν που γνωρίζουν ήδη μια ξένη γλώσσα, είναι σύνηθες να ανταποκρίνονται ταχύτερα στην εκμάθηση μίας άλλης γλώσσας που ανήκει στην ίδια οικογένεια.

Και τελικά, πώς καθορίζω τους στόχους μου και πώς φτιάχνω ένα πλάνο με χρονικό ορίζοντα;

diploma-graduate-cap-tassle-1200x802.jpg

CEFR

Τί είναι το CEFR και πώς σχετίζομαι με αυτό;

Το ακρώνυμο αυτό σημαίνει Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages) και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που διδάσκονται πλέον οι γλώσσες σε όλη την Ευρώπη.

 

Γιατί είναι απαραίτητο ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς;

 

Ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής έχει μάθει τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα στη χώρα καταγωγής του. Αν θελήσει να μετοικήσει σε μια άλλη χώρα για σπουδές ή εργασία, ο φορέας με τον οποίο θα συνεργαστεί θα πρέπει να έχει ένα αξιόπιστο δείγμα για τη γλωσσομάθειά του, αλλιώς τα διάφορα τοπικά πτυχία θα αφορούσαν διαφορετικά επίπεδα και θα ήταν δύσκολο να γίνει η αντιστοιχία μεταξύ τους, όπως και συνέβαινε μέχρι να θεσπιστεί το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς. Αυτό προτάθηκε αρχικά με βάση την Αγγλική γλώσσα, με βάση τη μελέτη στα στάδια εκμάθησης. Πιο αναλυτικά:

Η εκμάθηση γλωσσών είναι μια δυναμική, συνεχής και χωρίς όρια διαδικασία. Ωστόσο, δεδομένης της προαναφερθείσας ανάγκης μας να καθορίσουμε και να πιστοποιήσουμε το επίπεδο γλωσσομάθειας, το 1975 προσδιορίσαμε ένα "κατώφλι", ένα σημείο καμπής πάνω από το οποίο ένα άτομο θεωρείται ότι έχει "καλή γνώση" ή ότι είναι "ανεξάρτητος ομιλητής" . Αυτό είναι αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως επίπεδο Β2, ισοδύναμο με το First Certificate of English, το γνωστό μας ως Lower στα Αγγλικά.

Ξεκινώντας από αυτό το "σημείο-κατώφλι», το CEFR έχει οργανώσει τη γλωσσική επάρκεια σε έξι επίπεδα συνολικά, από A1 έως C2, τα οποία μπορούν να ανασυνταχθούν σε τρία ευρεία επίπεδα: Α - Βασικός χρήστης, Β - Ανεξάρτητος χρήστης και Γ - Έμπειρος χρήστης, και τα οποία μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σύμφωνα με ανάγκες του τοπικού πλαισίου. Τα επίπεδα καθορίζονται μέσω περιγραφών επικοινωνιακών περιστάσεων στις οποίες οι ομιλητές μπορούν να αντεπεξέλθουν.

Κατά τα επόμενα χρόνια, η ίδια μέθοδος οργάνωσης εφαρμόστηκε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες, έτσι ώστε, σήμερα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, τα ινστιτούτα και οι μαθητές να χρησιμοποιούν το ίδιο πλαίσιο για να περιγράψουν τη γλωσσομάθεια. 

Τί σημαίνει αυτό πρακτικά για εμένα;

Η ύπαρξη του κοινού πλαισίου αναφοράς συνεπάγεται ότι κάθε δίπλωμα που μπορείς να αποκτήσεις σήμερα σε μια ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από την επιμέρους ονομασία του, θα αντιστοιχεί σε ένα από τα επίπεδα του CEFR. Αυτό μπορεί να σε επηρεάσει άμεσα στο χώρο σπουδών ή εργασίας, καθώς και στην πιθανή εγκατάστασή σου σε μια ξένη χώρα. Πολύ συχνά, για παράδειγμα, εμφανίζονται θέσεις εργασίας, που απαιτούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας ως προσόν του εργαζομένου. Ακόμα, στον δημόσιο τομέα, αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται διπλώματα από συγκεκριμένα επίπεδα και άνω. Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις σε ποιό επίπεδο χρειάζεται να φτάσεις. Εν γένει, το κοινό πλαίσιο αναφοράς σε βοηθά να θέσεις στόχους, να πιστοποιήσεις με σαφήνεια τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις προσόντα και ελευθερία κινήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο και ευρύτερα. 

Ποιά είναι τα επίπεδα γλωσσομάθειας του CEFR;

ΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

 

C2

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

C1 

Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

B2

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

B1

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

A2

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

A1

Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Με βάση τα επίπεδα του CEFR, σε πόσο χρόνο μπορώ να αποκτήσω τα διαθέσιμα διπλώματα;

 

Μπορούμε να σας δώσουμε μια εκτίμηση του συνολικού χρόνου των μαθημάτων που απαιτούνται για το πλήρες φάσμα των διπλωμάτων. Αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψιν το εξής: ένα ομαδικό μάθημα εξαρτάται πάντα από το μέσο όρο της ενασχόλησης, της αφοσίωσης και της συνέπειας όλων των συμμετεχόντων και αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαφοροποιήσεις σε αυτούς τους μέσους χρονικούς υπολογισμούς.

Επιπλέον, ακόμη και αν το πλαίσιο είναι κοινό για όλες τις γλώσσες, η εμπειρία δείχνει ότι ο χρονικός προγραμματισμός μπορεί να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα - γι αυτό το εύρος των προβλέψεων ποικίλλει. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η παρακάτω εκτίμηση αφορά στο χρόνο μαθημάτων και ΔΕΝ περιέχει το χρόνο μελέτης έξω από την τάξη για την εμπέδωση του υλικού.

 

Από το μηδέν έως Α1: 60 - 80 ώρες μαθημάτων

Από Α1 έως Α2: 100 - 130 ώρες μαθημάτων

Από Α2 έως Β1: 150 - 240 ώρες μαθημάτων

Από Β1 έως Β2: 180 - 260 ώρες μαθημάτων

Από Β2 έως Γ1: 160 - 200 ώρες μαθημάτων

Από C1 έως C2: 160 - 200 ώρες μαθημάτων

Οι επιλογές που προσφέρουμε στο Verbum

Verbum%20cover_edited.jpg

Στο Verbum αρχικά θα σε ακούσουμε προσεκτικά, και στη συνέχεια θα σε βοηθήσουμε να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Με βάση τις απαντήσεις που ο ίδιος / η ίδια θα δώσεις, θα σου προτείνουμε την καταλληλότερη από τις προσφερόμενες επιλογές διδακτικής δομής, ή ακόμα και έναν συνδυασμό αυτών:

1. Ομαδικά Μαθήματα (1 φορά την εβδομάδα). 

Τα μαθήματα τηρούν σταθερή ροή και ακολουθούν έναν κανονικό προς χαλαρό ρυθμό, που απαιτεί μία μέτριου χρόνου ενασχόληση εκτός τάξης (από 1 έως 3 ώρες). Αυτή η πρόταση είναι κατάλληλη για ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν μία γλώσσα από προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά δε διαθέτουν πολύ χρόνο ή δεν επιθυμούν να προχωρήσουν με υπερεντατικό ρυθμό και την πίεση που αυτό συνεπάγεται.

2. Εντατικά Ομαδικά μαθήματα (2 φορές ανά εβδομάδα). Αυτή η επιλογή σημαίνει αρκετές ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα και αντίστοιχα αυξημένο χρόνο μελέτης εκτός τάξης. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για άτομα που χρειάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχουν αποτελέσματα, είτε στην επικοινωνιακή δεξιότητα, είτε στην απόκτηση διπλώματος. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι να χρησιμοποιήσεις άμεσα τη γλώσσα ή να κατέχεις ένα συγκεκριμένο δίπλωμα για την εργασία σου, τότε αυτή είναι η καταλληλότερη επιλογή για εσένα. 

3. Ιδιαίτερα Μαθήματα. Αυτή η μορφή εκμάθησης μιας γλώσσας είναι και η πιο εξατομικευμένη και ευέλικτη, καθώς στηρίζεται με ακρίβεια στις προσωπικές σου δεξιότητες, τρόπου μάθησης και στόχους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να καλύψει και τις δύο προαναφερθείσες ανάγκες, μια που το διδακτικό πρόγραμμα και ο ρυθμός του μαθήματος καθορίζεται από εσένα και μόνο, και μπορεί αντίστοιχα και να μεταβληθεί ανάλογα με την πρόοδό σου και σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητά σου. 

Όποια επιλογή και να κάνεις, δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή. Ακόμα, και οι τρεις προτάσεις μπορούν να καταλήξουν σε απόκτηση διπλωμάτων, κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές, σε περίπτωση ομαδικού μαθήματος.

ΑΣΕΠ

Για να δείτε αναλυτικά τη λίστα διπλωμάτων όλων των γλωσσών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

online class.jpg

Σχεδιάζουμε και πετυχαίνουμε μαζί!

Μπορείς ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσεις με τη διδακτική ομάδα για διευκρινίσεις, απορίες ή για να οργανώσουμε μαζί το διδακτικό πλάνο που σου ταιριάζει!

Happy-Online-Student-iStock-504376862.jpg